Hyrja në tre muajt e bekuar
23 janar / 01 Rexheb 1444

Nata e Regaibit
26 janar / 04 Rexheb 1444

Nata e Israsë dhe Mi’raxhit
17 shkurt / 26 Rexheb 1444

Nata e Beratit
6 mars / 14 Sha’ban 1444

Dita e parë e Ramazanit
23 mars / 01 Ramadan 1444

Nata e Kadrit
17 prill / 26 Ramadan 1444

Dita e parë e Fitër Bajramit
21 prill / 01 Shevval 1444
(Namazi i Bajramit falet 45 min. pas lindjes së diellit)

Dita e Arafatit
27 qershor / 09 Dhul Hixhxheh 1444

Dita e parë e Kurban Bajramit
28 qershor / 10 Dhu’l Hixheh 1444
(Namazi i Bajramit falet 45 min. pas lindjes së diellit)

Viti i ri Ri hixhrij
19 korrik / 01 Muharram 1445

Dita e Ashurasë
28 korrik / 10 Muharram 1445

Ditëlindja e Muhammedit s.a.v.s.
27 shtator / 12 Rabi’ul-Evvel 1445